Ứng dụng công nghệ

Bọ rùa thiên địch của rệp sáp hại trên cây cà phê

Trong tự nhiên bên cạnh những loài côn trùng gây hại có rất nhiều loài côn 
trùng có ích còn gọi là côn trùng thiên địch. Nhóm này thường hạn chế được các 
côn trùng gây hại cho cây trồng, nhất là ở những nơi ít sử dụng hoá chất bảo vệ 
thực vật. Nếu không có các loài có ích này thì nhiều loài côn trùng gây hại có thể 
sẽ bộc phát thành dịch. Theo xu hướng phát triển một nền nông nghiệp bền vững 
như hiện nay thì việc sử dụng thiên địch để khống chế dịch hại đã được xem là một 
biện pháp không thể thiếu trong qui trình IPM trên cây trồng. Nhiều loại thiên địch 
đã được nuôi nhân với số lượng lớn để sử dụng trong công tác quản lý dịch hại 
tổng hợp. 
Hiện nay rệp sáp là một đối tượng gây hại nặng trên một số loại cây ăn trái và 
cây kiểng, nhiều nước trên thế giới đã sử dụng thiên địch có ích trong phòng trừ 
rệp sáp. Trong số các loại thiên địch ăn mồi thì bọ rùa (Coccinellidae) thuộc bộ 
cánh cứng (Coleoptera) là một họ có rất nhiều loài đã được nghiên cứu và ứng 
dụng rất thành công trong công tác bảo vệ thực vật tại nhiều nước trên thế giới. 
Tiêu biểu là việc sử dụng bọ rùa Rodolia cardinalis phòng trừ rệp sáp xơ Icerya 
purchasi gây hại cam và sử dụng bọ rùa Cryptolaemus montrouzieri để khống chế 
các loại rệp sáp giả. Khảo sát của Nguyễn Trọng Nhâm và Nguyễn Thị Thu Cúc 
(2006) đã phát hiện được nhiều loài bọ rùa ăn rầy mềm và một số loại bọ rùa ăn 
rệp sáp bước đầu cũng được ghi nhận trên một số loại cây trồng tại tp Cần Thơ. Tại 
Việt Nam nhiều công trình nghiên cứu về bọ rùa cũng đã được ghi nhận, tuy nhiên 
đối với nhóm “bọ rùa thiên địch của rệp sáp” thì gần như không có một công trình 
nào nghiên cứu. Vì vậy chúng tôi tiến hành khảo sát “Bọ rùa thiên địch của rệp 
sáp trên một số loại cây trồng: Thành phần loài, một số đặc điểm sinh học và 
khả năng ăn mồi” nhằm làm cơ sở cho việc sử dụng, bảo tồn các loài thiên địch 
này, làm tiền đề cho việc xây dựng quy trình IPM để đối phó với nhóm rệp sáp gây 
hại trên cây trồng.